For regulations in English scroll down.

 

 

Voorwaarden
 
-U koopt 1 blok lessen, te weten 8 lessen. 

-De betaling voor de lessen gaat aan het begin van het blok. U kunt betalen door over te maken naar de bankrekening van de balletstudio (NL31 INGB 0007 1220 75 t.n.v. Balletstudio Violetta). Op locatie kunt u betalen met pin of contant. 

-Na les 4 is het niet meer mogelijk om in te stromen en moet men wachten tot de start van een volgend blok lessen om mee te doen.
 
-Een cursist koopt aan het begin van een blok, of moment van instappen voor les 4, lessen van een korte cursus in, voor dat blok. Lessen missen door eigen toedoen (zoals eigen vakantie, ziekte, een verjaardag e.d.) is eigen verantwoordelijkheid. Er is hierbij geen sprake van aftrek of teruggave van het lesgeld.

 -Het is mogelijk om losse lessen te kopen. We doen niet aan gratis proeflessen, omdat de blokken maar 8 lessen betreffen.

-Als er eenzelfde les op het wekelijkse rooster staat, is het soms (in overleg met de leiding van de studio) mogelijk om een les ‘in te halen’. Dit is een extra service en niet vanzelfsprekend. Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden in een volgend blok en zeker niet in het volgende seizoen.
 
-Het docententeam is niet bevoegd om afspraken aangaande betalingen en teruggave van lesgeld te maken met de klant. Afspraken worden alleen gemaakt met de leiding van de studio. Dus heeft u een vraag hierover, stuur een e-mail naar info@balletstudiovioletta.nl.
 
-Mocht er niet voldaan zijn aan het lesgeld voor les 3, dan zal de toegang tot de verdere lessen geweigerd worden.

-Wanneer een cursist het inschrijfformulier invult en inlevert is deze verplicht te betalen voor de lessen waar hij of zij zich voor ingeschreven heeft. Daarbij geeft de cursist ook aan op de hoogte te zijn van de verplichte kledingvoorschriften die van toepassing zijn om aan een les deel te nemen.
 
-Restitutie van reeds betaald lesgeld is slechts mogelijk bij de hieronder beschreven situaties. 1.De leiding heeft het recht om de cursus te annuleren bij onvoldoende cursisten voor deze cursus. In dit geval word het (resterende) lesgeld terugbetaald aan de cursist.

2. Bij ziekte van de docent zal er voor een goede vervanging gezorgd worden. Als dit niet lukt word de cursist hierover geinformeerd en ontvangt de cursist het lesgeld van deze gemiste dansles terug.

3. Wanneer de docent aangeeft niet meer te komen lesgeven en er geen vervanger gevonden kan worden. De cursus word dan geannuleerd. Reeds betaald lesgeld zal teruggeboekt worden.
 
-Het is niet toegestaan om de lessen bij te wonen. zonder toestemming van management.
 
-De cursist is verplicht om medische informatie, relevant voor het goed, gezond en fysiek veilig volgen van een dansles, te melden aan de leiding van de studio.
 
-De balletstudio en de daaraan verbonden docenten zijn in geen enkel geval verantwoordelijk voor letsel opgelopen voor, tjdens of na een dansles. Het meedoen aan een groepsdansles is op eigen risico en verantwoording.

-Door serieuse medische redenen (gebroken botten, langdurige ziekte) niet kunnen deelnemen aan de lessen kan leiden tot vrijstelling van betaling van de rest van het lesgeld. Het management pleegt hierover overleg met de cursist.
 
-Het management verleent zich het recht een contract met een klant te verbreken als zij dit nodig acht.

 -Tijdens de lessen worden weleens foto’s en filmpjes gemaakt door docenten/medewerkers van de studio en andere cursisten. Deze worden gebruikt als studiemateriaal voor de cursisten en voor reclamedoeleinden zoals de website, social media als Facebook en Twitter en in krantenartikels. Cursisten die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal waar zij zelf op staan en gemaakt door de balletstudio, kunnen dit per e-mail doorgeven. Tijdens de lessen en optredens word er ook vaak gefotografeerd en gefilmd door andere cursisten en familieleden. Het is voor ons onbegonnen werk om te controleren of cursiste die niet gefotografeerd/gefilmd wensen te worden hierop staan. Wij vertrouwen erop dat u zelf verantwoordelijk omgaat met beeldmateriaal en zult begrijpen en respecteren dat niet iedereen op social media wil verschijnen. Bij voorbaat dank.

-Het is niet toegestaan in het leslokaal te eten, drinken en te roken. Ook is het niet toegestaan om te roken in de hal, kantine en de toilet.
 
-Bij kapot maken van eigendom van de balletstudio of de leslocaties, dient de cursist dit te repareren of te vervangen.

 -Graag voor het volgen van de balletlessen de haren in een knot of bij kort haar in een staart/vlecht of haarband in het haar zodat het haar uit de ogen is en de nek vrij.
 
-Geen kauwgom, grote oorbellen, kettingen of armbanden tijdens de danslessen.
 
-Balletstudio Violetta/de docenten zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen of voor lichamelijk letsel. Participeren aan een groepsles op locatie is voor eigen risico.
 
-Bij verhindering of ziekte graag doorgeven via info@balletstudiovioletta.nl, een whats app naar 06-18352530 of een bericht via messenger. 
 
 
Juli 2018 Copyright Balletstudio Violetta

------------------------------------------------------------------------------------

Regulations

-You are buying a block of 8 classes.

 

-Payment for the classes will be at the start of the block.

You can pay by banktransfer to the balletstudio (NL31 INGB 0007 1220 75 with name Balletstudio Violetta). You can pay by pincard or with cash on location.

 

-After class number 4 it will not be possible to get in that block. You have to wait untill the start of the next block to participate.

 

-A student will buy classes for a whole block, or moment of starting before class 4, till the end of that short course. Missing classes due to own doing (own vacations, sickness, a birthday o.e.) is your own responsibility. There is no deduction or refund of classtuition.

 

-It is possible to buy a single class. We do not provide free trial classes, as the course are only 8 classes.

 

-If there is a samelike class on the weekly schedule, it is sometimes possible to take this class instead of your own class, that week. Discuss this with the schools management. This is an extra service and not regular. Missed classes can not be taken in the next term and not in the next season.

 

-The teacherstaff do not have permission by management to make decisions and agreements with clients on classtuition of refunds. Clients need to speak about this with management only. Do you have a question? Please direct this to info@balletstudiovioletta.nl

 

-Payment for the course needs to be payed before class nr. 3. Failure to pay will result to being denied access to the rest of the classes.

 

-When a client has filled in the subsrictionform and handed at in to management, they are obliged to pay for the course they have signed in for. They will also aknowledge obligatory dressware appropiate for taking a class.

 

-Refunding of already payed classtuition is only possible in the following situations.

 

 

  1. Management has the right to cancel a course when there are to little students. In this case the rest of the classtuition will be refunded tot the student.

  2. Management will seek good substitution in case the regular teacher falls ill. When management fails, the student will be informed about this and the student will receive money back for that particular missed class.

  3. Cancellation of the course because of teacher no-show and not finding a replacement teacher. Classtuition that was already been payed will be refunded.

-It is not allowed to sit in at the classes without permission of management.

 

-The client is obliged to inform management of medical conditions, relevant to being able to take a danceclass responsibly and safe.

 

-The balletstudio and its teachers are in no way responsible for injuries obtained before, during or after class. Participating in a groupdanceclass is at your own risc and responsibility.

 

-Please call or e-mail beforhand if your child has chickenpocks/contagious skinissues/lice. In discussion with management we will decide if your child should stay home or not. This to protect any babies, small children and pregnant ladies.

 

-Missing classes due to serious medical reasons (broken bones, langterm illness or injury), may result in obsolution of the rest of classtuition. Management will discuss this with the student.

 

-Management has the right to cancel a contract with a client if they find necessary.

 

-During class teachers, management and other sclients will take pictures and videos.These will be used as educational/study material for the students and for advertisement purposes on the website, social media and newsarticles. Clients who object against usage of image material made by the studio, can object in writing via e-mail.

We can and will not control and be responsible for the material of third parties.

We trust that you will understand others wishes not to be on social media and behave accordingly and responsibly. Thank you in advance.

 

-It is not permitted to eat, drink or smoke in the classroom. Also it is not permitted to smoke in the hall, cantine or toilet.

 

-Clients are obliged to pay and/or replace any damaged goods/property by their fault of the balletstudio or the locations were the classes are.

 

-Please, before taking class put long hairs up in a balletbun, or wiht short hair in a ponytail of braid. Keep the neckline free and hair out of the eyes.

 

-No chewinggum, big earrings, necklaces or bracelets during danceclass.

 

-Balletstudio Violetta and her teachers are in no way responsible for damage/ theft/loss of personal belongings and physical injuries. Participating at a groupclass on location is entirely at your own risc and responsibility.

 

-Let us know your will miss class or tell you are sick via info@ballestudiovioletta.nl, via whats app 06-18352530 or messenger.

 

Juli 2018 Copyright Balletstudio Violetta