For regulations in English scroll down.

 

 

Voorwaarden
 
-Het lesverband wordt aangegaan voor tenminste 1 blok lessen tot schriftelijke opzegging van de cursist. Bij continuering in het volgende blok en/of het nieuwe seizoen hoeft er niet opnieuw ingeschreven te worden.  Opzeggen kan op elk moment, er is een wettelijk opgesteld opzegtermijn van 1 maand. Het restant van het lesgeld voor het desbetreffende blok (minus 1 maand opzegtermijn) zal teruggestort worden.
 
-De betaling voor de lessen gaat per blok. Te weten; blok 1: september t/m december (betaling voor 30 september), blok 2: januari t/m maart (betaling voor 31 januari) en blok 3: april t/m juli (betaling voor 30 april). U kunt betalen door over te maken naar de bankrekening van de balletstudio (NL31 INGB 0007 1220 75 t.n.v. Balletstudio Violetta). Op locatie kunt u betalen met pin of contant. 
 
-Wanneer een cursist later in het seizoen instapt, start vanaf dat moment ook de betaling en hoeft de cursist dus niet vanaf september of de start van dat blok te betalen.
 
-Een cursist koopt aan het begin van een blok, of moment van instappen, lessen van een cursus in, voor dat blok. Lessen missen door eigen toedoen (zoals eigen vakantie, ziekte, een verjaardag e.d.) is eigen verantwoordelijkheid. Er is hierbij geen sprake van aftrek of teruggave van het lesgeld.

 -Het is mogelijk om losse lessen te kopen, voor een meerprijs, Te weten: 10 euro voor een kinderles en 12 euro voor een tiener/volwassenenles.
 
Als er eenzelfde les op het wekelijkse rooster staat, is het soms (in overleg met de leiding van de studio) mogelijk om een les ‘in te halen’. Dit is een extra service en niet vanzelfsprekend. Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden in een volgend blok en zeker niet in het volgende seizoen.
 
-Het docententeam is niet bevoegd om afspraken aangaande betalingen en teruggave van lesgeld te maken met de klant. Afspraken worden alleen gemaakt met de leiding van de studio. Dus heeft u een vraag hierover, stuur een e-mail naar info@balletstudiovioletta.nl.
 
-Mocht er niet voldaan zijn aan het lesgeld, dan stuurt de balletstudio een herinnering in de vorm van een factuur naar de cursist. Als hier weer niet aan voldaan wordt zal er uiteindelijk een deurwaarder aan te pas komen en toegang tot de les geweigerd worden.

-Wanneer een cursist het inschrijfformulier invult en inlevert is deze verplicht te betalen voor de lessen waar hij of zij zich voor ingeschreven heeft. Daarbij geeft de cursist ook aan op de hoogte te zijn van de verplichte kledingvoorschriften die van toepassing zijn om aan een les deel te nemen.
 
-Restitutie van reeds betaald lesgeld is slechts mogelijk bij de hieronder beschreven situaties. 1.De leiding heeft het recht om de cursus te annuleren bij onvoldoende cursisten voor deze cursus. In dit geval word het (resterende) lesgeld terugbetaald aan de cursist.

2. Bij ziekte van de docent zal er voor een goede vervanging gezorgd worden. Als dit niet lukt word de cursist hierover geinformeerd. De les zal dan ingehaald worden op een later moment tijdens het cursusjaar. Is dit niet mogelijk, dan ontvangt de cursist het lesgeld van deze gemiste dansles terug.

3. De les komt te vervallen bij een opkomst van minder dan 4 cursisten. De cursisten die er wel waren, krijgen deze les terug betaald of kunnen een andere les naar keuze volgen.

4. Wanneer de docent aangeeft niet meer te komen lesgeven en er geen vervanger gevonden kan worden. De cursus word dan geannuleerd. Reeds betaald lesgeld zal teruggeboekt worden.
 
-Het is niet toegestaan om de lessen bij te wonen. Dit om te voorkomen dat de leerlingen te veel worden afgeleid. We organiseren open kijklessen voor familie en vrienden. Tijdens deze open kijklessen bent u van harte welkom om binnen een gehele les te kijken. 
 
-De cursist of ouder/verzorger van de cursist is verplicht om medische informatie, relevant voor het goed, gezond en fysiek veilig volgen van een dansles, te melden aan de leiding van de studio.
 
-De balletstudio en de daaraan verbonden docenten zijn in geen geval verantwoordelijk voor letsel opgelopen voor/tijdens of na een dansles. Het meedoen aan een groepsdansles is op eigen risico en verantwoording.

-Gelieve van te voren te bellen of te mailen als uw kind de waterpokken/besmettelijke uitslag/luizen heeft. In overleg met de leiding word dan besloten of uw kind mee kan doen of even thuis moet blijven. Dit ter bescherming van aanwezige baby’s, kleine kinderen en dames in verwachting van een kleine.
 
-Door serieuse medische redenen (gebroken botten, langdurige ziekte) niet kunnen deelnemen aan de lessen kan leiden tot vrijstelling van betaling van de rest van het lesgeld. De leiding pleegt hierover overleg met de cursist.
 
-De studioeigenaar/docente verleent zich het recht een contract met een klant te verbreken als zij dit nodig acht.
 
-De balletstudio hanteert kledingvoorschriften. Vraag hiernaar bij aanmelding. Bij aanmelding van een cursus zal uitgelegd worden wat een kind nodig heeft voor het volgen van een balletles. Het is de bedoeling dat leerlingen eenzelfde trainingstenue hebben, toegespits op het niveau en de leeftijd. Balletspullen kunnen natuulijk ook in gedeeltes worden gekocht.

-Balletkleding en schoentjes worden ingekocht bij Paraddy te Rotterdam (www.Paraddy.com). Er is gekozen voor deze winkel door de goede prijs kwaliteit. Vraag in de winkel naar onze kledinglijst en u krijgt de juiste spullen. 
 
-De studio is niet verplicht om reeds aangeschafte balletpakjes, rokjes, maillots en schoentjes terug te kopen van een cursist wanneer deze met de cursus stopt. En zal dit dus ook niet doen.
 
-Tijdens de lessen worden weleens foto’s en filmpjes gemaakt door docenten/medewerkers van de studio en andere ouders. Deze worden gebruikt als studiemateriaal voor de leerlingen en voor reclamedoeleinden zoals de website, social media als Facebook en Twitter en in krantenartikels. Ouders van leerlingen en dansers die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal waar zij zelf op staan en gemaakt door de balletstudio, kunnen dit per e-mail doorgeven. Tijdens de open lessen en optredens word ook vaak gefotografeerd en gefilmd door andere ouders en familieleden. Het is voor ons onbegonnen werk om te controleren of leerlingen die niet gefotografeerd/gefilmd wensen te worden hierop staan. Wij vertrouwen erop dat ouders en anderen zelf verantwoordelijk omgaan met beeldmateriaal en begrijpen en respecteren dat niet iedereen op social media wil verschijnen.  Bij voorbaat dank.
 
-Balletstudio Violetta volgt de vakanties zoals aangegeven door het ministerie van Onderwijs voor de regio waar Rotterdam toe behoort.
 
-Het is niet toegestaan in het leslokaal te eten, drinken en te roken. Ook is het niet toegestaan om te roken in de hal, kantine en de toilet.
 
-Bij kapot maken van eigendom van de balletstudio of het Huis van de Wijk Grote Hagen, dient de cursist of ouders van de cursist dit te repareren of te vervangen.

 -Graag voor het volgen van de balletlessen de haren in een knot of bij kort haar in een staart/vlecht of haarband in het haar zodat het haar uit de ogen is en de nek vrij.
 
-Geen kauwgom, grote oorbellen, kettingen of armbanden tijdens de danslessen.
 
-Balletstudio Violetta/de docenten zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen of voor lichamelijk letsel. Participeren aan een groepsles op locatie is voor eigen risico.
 
-Bij verhindering of ziekte graag doorgeven via info@balletstudiovioletta.nl of 010-8001574 of een bericht via messenger. 
 
 
Januari 2018 Copyright Balletstudio Violetta

------------------------------------------------------------------------------------

Regulations

-Membership will be for at least 1 term of classes untill written cancelation by the student. At continuation in the next term and/or season, the student does not have to subscribe again. Cancelation is possible at any moment, there is a cancelationterm of one month by law. The rest of the classtuition for that term (minus 1 month cancelationterm) will be given back.

 

-Payment for the classes will be in terms.

Term 1: september, october, november and december (payment before september 30th).

Term 2: january, february, march (payment before january 31th).

Term 3: april, may, june and july (payment before april 30th).

You can pay by banktransfer to the balletstudio (NL31 INGB 0007 1220 75 with name Balletstudio Violetta). You can pay by pincard or with cash on location.

 

-When a student applies for classes later in the season, that student does not have to pay from the start in september, but from the moment they step in.

 

-A student will buy classes for a whole term, or moment of starting till the end of that term of classes. Missing classes due to own doing (own vacations, sickness, a birthday o.e.) is your own responsibility. There is no deduction or refund of classtuition.

 

-It is possible to buy a class at a higher price. 10 euro for a childrensclass and 12 euro for teenagers/adults.

 

-If there is a samelike class on the weekly schedule, it is sometimes possible to take this class instead of your own class, that week. Discuss this with the schools management.

This is an extra service and not regular. Missed classes can not be taken in the next term and not in the next season.

 

-The teacher do not have permission by management to make decisions and agreements with clients on classtuition of refunds. Clients need to speak about this with management only. Do you have a question? Please direct this to info@balletstudiovioletta.nl

 

-You will receive a reminder in the form of an invoice if payments for classtuition have not been received. Failure to pay will result to being denied access to class.

 

-When a client/student has filled in the subsrictionform and handed at in at management, they are obliged to for classes they have signed in for. They will also aknowledge obligatory dressware appropiate for taking a class.

 

-Refunding of already payed classtuition is only possible in the following situations.

 

  1. Management has the right to cancel a course when there are to little students. In this case the rest of the classtuition will be refunded tot the student.

  2. Management will seek good substitution in case the regular teacher falls ill. When management fails, the student will be informed about this. The class will then be rescheduled at a different date later in the season. If this is not possible, then the student will receive money back for that particular missed class.

  3. Class will be cancelled at a turnup of fewer then 4 students. The students who were there will get their money back for that class or will be offered another class.

  4. Cancellation of the course because of teacher no-show and not finding a replacement teacher. Classtuition that was already payed will be refunded.

-It is not allowed to sit in at the classes. This to prevent distraction of the students. We organise open classes for family and friends on a regular basis. At this open classes you are more than welcome to come in and watch the whole class.

 

-The client or parent of a student is obliged to inform management of medical conditions, relevant to being able to take a danceclass responsibly and safe.

 

-The balletstudio and its teachers are in no way responsible for injuries obtained befor/during or after class. Participating at a groupdanceclass is at your own risc and responsibility.

 

-Please call or e-mail beforhand if your child has chickenpocks/contagious skinissues/lice. In discussion with management we will decide if your child should stay home or not. This to protect any babies, small children and pregnant ladies.

 

-Missing classes due to serious medical reasons (broken bones, langterm illness or injury), can result in obsolution of the rest of classtuition. Management will discuss this with the student.

 

-Management has the right to cancel a contract with a client if they find necessary.

 

-The balletstudio has a dresscode. Ask about it when you subscribe. At subscription for a course there will be explained what a child needs to follow balletclasses. Students will have the same trainingoutfit, for their level and age. It is possible to buy balletatire in parts. For example first balletshoes, week late a leotard and tights etc.

 

-Ballet-attire and shoes can be bought at Paraddy in Rotterdam (www.paraddy.com). We have chosen this supplier for the good quality and price. Tell the storemanager you are our student and he will direct you to the right outfit.

 

-The studio is not obliged to buy back already bought leotards, skirts, tights and shoes, when the student decides to stop taking classes. And therefore we will not do so.

 

-During class teachers, management and parents of other students will take pictures and videos.These will be used as educational/study material for the students and for advertisement purposes on the website, social media and newsarticles. Parents of students and clients who object against usage of image material made by the studio, can object in writing via e-mail.

During open classes and performances other parents and familymembers will photograph an/or make videos. We can and will not control and be responsible for their material. We trust that parents and others will understand others wishes not to be on social media and behave accordingly and responsibly. Thank you in advance.

 

-Balletstudio Violetta follows the holidays as given by the governmental department of education for the region in which Rotterdam takes part.

 

-It is not permitted to eat, drink or smoke in the classroom. Also it is not permitted to smoke in the hall, cantine or toilet.

 

-Client and/or students parents are obliged to pay and/or replace any damaged goods/property by their fault of the balletstudio or Huis van de wijk Grote Hagen.

 

-Please, before taking class put long hairs up in a balletbun, or wiht short hair in a ponytail of braid. Keep the neckline free and hair out of the eyes.

 

-No chewinggum, big earrings, necklaces or bracelets during danceclass.

 

-Balletstudio Violetta and her teachers are in no way responsible for damage/ theft/loss of personal belongings and physical injuries. Participating at a groupclass on location is entirely at your own risc and responsibility.

 

-Let us know your will miss class or tell you are sick via info@ballestudiovioletta.nl, 010-8001574 or messenger.

 

March 2018 Copyright Balletstudio Violetta